Закон України «Про фізичну культуру І спорт» - страница 3

Олімпійської хартії.

Національний олімпійський комітет України діє на підставі
статуту, який відповідає Олімпійській хартії.

Національний олімпійський комітет України може мати свої
відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.

Національний олімпійський комітет України відповідно до
Олімпійської хартії, зокрема:

представляє Україну на Олімпійських іграх, у Міжнародному
олімпійському комітеті, міжнародних олімпійських організаціях,
якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних
організацій та/або міжнародними договорами України;

здійснює заходи щодо забезпечення прав інтелектуальної
власності Міжнародного олімпійського комітету;

визнає спортивні федерації з олімпійських видів спорту.

Національний олімпійський комітет України відповідно до
Олімпійської хартії та згідно з наданими Міжнародним олімпійським
комітетом повноваженнями, зокрема:

співпрацює із суб'єктами сфери фізичної культури і спорту,
які забезпечують розвиток олімпійських видів спорту;

бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з
олімпійських видів спорту статусу національної спортивної
федерації з відповідного виду спорту;

бере участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих
на забезпечення підготовки національних збірних команд України до
участі в Олімпійських та інших міжнародних спортивних заходах, що
проводяться Міжнародним та Європейським олімпійськими комітетами;

має свою національну олімпійську символіку, здійснює її
використання та забезпечує захист відповідно до закону.

Органи державної влади сприяють розвитку
матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету
України, надають Національному олімпійському комітету України
фінансову та організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського
руху.

Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати
діяльність місцевих осередків Національного олімпійського комітету
України та надавати їм фінансову та організаційну допомогу на
розвиток олімпійського руху в регіонах.

Стаття 24. Суб'єкти паралімпійського і дефлімпійського руху
в Україні

Суб'єктами паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні
є національні спортивні федерації інвалідів або їх спілки, що є
членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного
спортивного комітету глухих, які діють відповідно до Конституції
Міжнародного паралімпійського комітету, Конституції Міжнародного
спортивного комітету глухих.

Метою паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні є
розвиток фізичної культури і спорту інвалідів, поліпшення
фізичного стану та суспільної інтеграції інвалідів, організація і
проведення заходів з фізичної культури і спорту інвалідів, участь
національних збірних команд України у Паралімпійських і
Дефлімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях інвалідів.

Національні спортивні федерації інвалідів або їх спілки, які
є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного
спортивного комітету глухих, спрямовують свою діяльність на
розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні,
підготовку та участь українських спортсменів у Паралімпійських,
Дефлімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях
інвалідів. Держава підтримує розвиток паралімпійського і
дефлімпійського руху в Україні, діяльність національних спортивних
федерацій інвалідів або їх спілок.

Національні спортивні федерації інвалідів або їх спілки, які
є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного
спортивного комітету глухих, зокрема:

відповідно до Конституції Міжнародного паралімпійського
комітету, Конституції Міжнародного спортивного комітету глухих
представляють Україну в міжнародному паралімпійському русі,
міжнародному дефлімпійському русі, інших міжнародних спортивних
організаціях;

співпрацюють із суб'єктами сфери фізичної культури і спорту,
спільно з Українським центром з фізичної культури і спорту
інвалідів забезпечують підготовку та участь національних збірних
команд інвалідів у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
міжнародних спортивних змаганнях інвалідів усіх рівнів, розвиток
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, їх
фізкультурно-спортивної реабілітації;

Джерело тексту - zakon1.rada.gov.ua( Тeкcт взятo з сайта Верховної Ради - http://zakon1.rada.gov.ua )


здійснюють громадський контроль за діяльністю закладів
фізичної культури і спорту, заснованих органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого
самоврядування, у частині, що стосується спортивної роботи із
спортсменами-інвалідами та залучення осіб з інвалідністю до занять
фізичною культурою і спортом;

мають свою символіку, здійснюють її використання та
забезпечують її захист відповідно до закону;

сприяють розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту
інвалідів в Україні.

Органи державної влади сприяють розвитку
матеріально-технічної бази національних спортивних федерацій
інвалідів або їх спілок, які є членами Міжнародного
паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету
глухих, можуть надавати їм фінансову та організаційну допомогу для
досягнення мети їхньої діяльності та на виконання статутних
завдань, пов'язаних з розвитком паралімпійського і дефлімпійського
руху в Україні.

Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати
діяльність місцевих осередків національних спортивних федерацій
інвалідів та їх спілок, надавати їм фінансову та організаційну
підтримку на розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху в
регіонах.

Стаття 25. Спортивний комітет України

Спортивний комітет України - громадська організація
фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є
забезпечення розвитку в Україні неолімпійського спорту.

Спортивний комітет України діє на підставі статуту.

Спортивний комітет України:

представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних
організаціях, на Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських
видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не
передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або
міжнародними договорами України;

може організовувати та проводити на території України
всеукраїнські та міжнародні заходи з неолімпійських видів спорту
спільно з відповідними спортивними федераціями;

бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з
неолімпійських видів спорту статусу національної спортивної
федерації з відповідного неолімпійського виду спорту;

має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує
захист відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури
і спорту співпрацює із Спортивним комітетом України щодо розвитку
неолімпійських видів спорту на підставі договору, може надавати
йому фінансову підтримку з державного бюджету для здійснення
статутної діяльності, підготовки та участі національних збірних
команд у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших
міжнародних змаганнях.

Розділ III. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Стаття 26. Фізична культура у сфері освіти

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
сприяють розвитку фізичної культури в навчальних закладах. Фізична
культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного
здоров'я учнів та студентів, комплексний підхід до формування
розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення
фізичної та психологічної підготовки до активного життя,
професійної діяльності на принципах індивідуального підходу,
пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання
різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового
спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя.

Фізична культура у сфері освіти базується на затверджених
відповідно до закону державних стандартах освіти, спрямованих на
забезпечення науково обґрунтованих норм рухової активності дітей
та молоді з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня фізичного та
психічного розвитку.

У дошкільних та інших навчальних закладах обов'язково
передбачаються посади фахівців з фізичної культури.

Фізична культура шляхом проведення обов'язкових занять у
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах здійснюється відповідно до навчальних програм,
затверджених у встановленому порядку.

У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться
не менше трьох разів на тиждень. Місцеві державні адміністрації та
органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо
запровадження додаткових уроків з фізичної культури в
загальноосвітніх навчальних закладах за умови наявності коштів у
відповідних бюджетах.

У навчальних закладах, у тому числі підпорядкованих
центральному органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики, заняття з фізкультурно-спортивної реабілітації учнів і
студентів з інвалідністю є обов'язковими, їх періодичність та
інтенсивність визначаються індивідуально, з урахуванням медичних
рекомендацій.

Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади з
урахуванням місцевих природних умов, інтересів учнів самостійно
визначають зміст, форми і засоби їх рухової активності, методи
проведення занять з фізичної культури та організовують позаурочну
фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчальних
закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості.

Керівники навчальних закладів зобов'язані забезпечувати
створення сприятливих умов для належної рухової активності учнів
та студентів.

Стаття 27. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем
проживання та відпочинку громадян

Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за
місцем проживання та відпочинку громадян покладається на місцеві
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування і
здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. З цією метою
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
можуть створювати центри фізичного здоров'я населення,
організовувати будівництво спортивних споруд та співпрацювати з
відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості та іншими закладами фізичної культури і спорту.

Власники санаторно-курортних закладів, закладів відпочинку та
об'єктів туристичної інфраструктури, зокрема туристичних баз,
створюють умови для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності
та фізкультурно-спортивної реабілітації.

Стаття 28. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем
роботи громадян

Власники підприємств, керівники установ та організацій
відповідно:

створюють працівникам належні умови для
фізкультурно-оздоровчої діяльності згідно з колективними
договорами;

надають у користування працівникам та членам їх сімей для
занять масовим спортом спортивні споруди, що перебувають на
балансі відповідних підприємств, установ та організацій,
забезпечують функціонування таких спортивних споруд, виділяють
кошти на придбання спортивного інвентарю та обладнання, оплату
праці відповідних фахівців сфери фізичної культури і спорту;

сприяють об'єднанню працівників у колективи фізичної культури
та/або спортивні клуби;

заохочують працівників, які займаються масовим спортом.

Порядок створення і використання матеріально-технічної бази
для забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем
роботи громадян, порядок фінансування, забезпечення фахівцями
сфери фізичної культури і спорту для проведення занять із
працівниками підприємств, установ та організацій та членами їхніх
сімей визначаються цим Законом, іншими законодавчими актами та
колективними договорами.

Стаття 29. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського
населення

Виконавчі органи сільських, селищних рад, підприємства,
установи та організації агропромислової галузі, що розташовані в
сільській місцевості, сприяють:

створенню умов для залучення мешканців села, селища до
активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу
життя;

утворенню та діяльності у межах відповідних територій
колективів фізичної культури та спортивних клубів;

доступності мешканцям села, селища спортивних споруд
відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;

функціонуванню та створенню дитячо-юнацьких спортивних шкіл у
кожному сільському районі, у тому числі відкриттю їх відділень
(філій) у селах та селищах;

фінансуванню фізичної культури і спорту.

Стаття 30. Фізична підготовка у Збройних Силах України
та інших військових формуваннях, утворених
відповідно до законів України, у правоохоронних
органах, рятувальних та інших спеціальних службах

Фізична підготовка військовослужбовців є складовою частиною
загальної системи навчання та виховання особового складу Збройних
Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, і спрямована на забезпечення фізичної готовності
особового складу до професійної діяльності.

Форми, зміст і порядок організації фізичної підготовки та
спортивної діяльності військовослужбовців, працівників
правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб
визначаються на підставі цього Закону нормативно-правовими актами
відповідних органів державної влади.

Рівень фізичної підготовленості військовослужбовців,
працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших
спеціальних служб у встановленому порядку враховується при
присвоєнні чергових військових і спеціальних звань, призначенні на
відповідні посади.

Для організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної
діяльності у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях, утворених відповідно до законів України, у
правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах
відповідними центральними органами виконавчої влади можуть
створюватися заклади фізичної культури і спорту, зокрема спортивні
комітети, клуби, бази тощо.

Заклади фізичної культури і спорту, зазначені у частині
четвертій цієї статті, відповідно до закону можуть створювати у
встановленому порядку дитячо-юнацькі спортивні школи.

Спортивні споруди закладів фізичної культури і спорту,
зазначених у частині четвертій цієї статті, використовуються для
організації та проведення занять з фізичної підготовки
військовослужбовців і працівників Збройних Сил України та інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України,
працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших
спеціальних служб, підготовки відповідних спортсменів до участі у
відомчих, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських
та неолімпійських видів спорту.

Для здійснення управління фізичною підготовкою та спортивною
діяльністю у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях, утворених відповідно до законів України, у
правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах
можуть створюватися окремі структурні підрозділи.

Стаття 31. Фізкультурно-оздоровча діяльність і
фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів

Органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування для забезпечення
фізкультурно-оздоровчої діяльності для інвалідів і
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів можуть створювати
заклади фізичної культури і спорту інвалідів, надавати їм
необхідне матеріально-технічне забезпечення, доступність
спортивних споруд для інвалідів.

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів,
регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів, центри
з фізичної культури і спорту інвалідів, заклади фізичної культури
і спорту у співпраці з громадськими організаціями інвалідів
фізкультурно-спортивної спрямованості можуть здійснювати заходи з
фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів.

Стаття 32. Фізкультурно-оздоровча діяльність у місцях
попереднього ув'язнення та в установах виконання
покарань

Громадянам, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення
та в установах виконання покарань, гарантується можливість
займатися фізкультурно-оздоровчою діяльністю.

Адміністрація місць попереднього ув'язнення та установ
виконання покарань створює особам, які в них перебувають, умови
для занять фізичною культурою, зокрема особам, які не досягли
повноліття, - умови для фізичного виховання відповідно до вимог
щодо занять фізичною культурою, передбачених для загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладів.

Центральний орган виконавчої влади з питань виконання
покарань визначає порядок здійснення фізкультурно-оздоровчої
діяльності та нормативи забезпеченості місць попереднього
ув'язнення і установ виконання покарань фізкультурно-спортивним
інвентарем та обладнанням.

Розділ IV. СПОРТ

Стаття 33. Дитячий спорт

Дитячий спорт - напрям спорту, який забезпечує ознайомлення
дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших
занять спортом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
створюють організаційно-правові та інші умови для розвитку
дитячого спорту та забезпечення початкового навчання дітей видам
спорту шляхом об'єднання зусиль сім'ї, опікунів, піклувальників,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та загальноосвітніх навчальних
закладів з метою розвитку масового спорту та спорту вищих
досягнень.

Стаття 34. Дитячо-юнацький спорт

Дитячо-юнацький спорт - напрям спорту, який забезпечує з
залучення дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту
для здійснення їх спортивної спеціалізації та забезпечення умов
для переходу до резервного спорту.

Розвиток дитячо-юнацького спорту забезпечують суб'єкти сфери
фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацькі спортивні школи
та відповідні спортивні клуби.

Стаття 35. Резервний спорт

Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері
фізичної культури і спорту, здійснення відбору обдарованих дітей
та молоді для занять певним видом спорту, створення умов для
максимального розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою
досягнення високих спортивних результатів, забезпечення умов для
переходу до спорту вищих досягнень та поповнення основного складу
національних збірних команд.

Розвиток резервного спорту забезпечують суб'єкти сфери
фізичної культури і спорту, зокрема спортивні клуби,
спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої
спортивної майстерності, штатні спортивні команди резервного
спорту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і
науки, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств,
спортивних федерацій (далі - штатні спортивні команди резервного
спорту) та інші суб'єкти сфери фізичної культури і спорту.

Порядок створення штатних спортивних команд резервного спорту
визначається Кабінетом Міністрів України.

Фінансування штатних спортивних команд резервного спорту
здійснюється відповідно до закону.

Стаття 36. Спорт вищих досягнень

Спорт вищих досягнень - напрям спорту, який забезпечує
залучення спортсменів з резервного спорту шляхом подальшої
спеціалізації та індивідуалізації їхнього навчально-тренувального
процесу з певного виду спорту для підготовки та участі у
спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Розвиток спорту вищих досягнень забезпечують національні
збірні команди та суб'єкти сфери фізичної культури і спорту,
зокрема центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної
майстерності, спортивні клуби, а також спортивні команди Збройних
Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших
спеціальних служб, а також суб'єкти сфери фізичної культури і
спорту, які здійснюють розвиток професійного спорту.

Стаття 37. Національні збірні команди

Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури
і спорту з урахуванням пропозицій національних спортивних
федерацій та фізкультурно-спортивних товариств комплектує на
конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів
дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, а
також фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів,

0046024556087695.html
0046132294582898.html
0046192160270642.html
0046331261683887.html
0046550981618988.html