Розділ 4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення - Міністерство освіти І науки україни державна акредитацій...


^ Розділ 4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення

навчально-виховного процесу

У розділі охарактеризувати систему планування навчально-виховного процесу. Показати структуру управління і контролю за навчально-виховним процесом, повноту виконання робочих навчальних планів і робочих програм дисциплін, запровадження сучасних технологій навчання на спеціальності, що акредитується.

При висвітленні навчально-методичної роботи дати аналіз діяльності навчально-методичної ради (педради), навчально-методичного відділу (методичного кабінету), кафедр (циклових комісій), направленої на методичне забезпечення лабораторно-практичних робіт, курсового і дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробку і застосування прикладних комп'ютерних програм на спеціальності, що

акредитується.

Показати рівень видавничої діяльності та забезпечення навчального процесу на спеціальності навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами. Наявність вІдео-комп'ютерних

фондів.

Наявність навчально-методичної документації та підручників наводиться в табл.6.5.


Таблиця 6.5.

^ НАЯВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

А - Типова програма

Б - Робоча програма

В - Методичні вказівки до практичних та семінарських занять

Г - Інструкції до лабораторних занять

Д - Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е - Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж - Методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних та залишкових знань (ККР)

З -Підручники, навчальні посібники (кількість підручників на одного студента)


Позначати: 0 - немає: "-" - не потрібні
Назва дисциплін за навчальним

планом

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

3абезпеченість, %

Підр/ ступ.
1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисципліни

1.1.2. Цикл фундаментальних дисциплін

12.1.3. Цикл професійно орієнтованих

дисциплін

302. Цикл вибіркових дисциплін

37.

2.1......
Рекомендується, щоб система навчально-методичного забезпечення спеціальності у ВНЗ складалась із компонентів, які наведені в додатку 7. Всі ці компоненти мають бути у ВНЗ і підлягають перевірці під час акредитаційної експертизи.


^ Розділ 5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

У розділі навести систему підбору кадрів, їх використання, підвищення кваліфікації та атестації, а також заохочення педагогічних працівників на спеціальності, що акредитується. Показати динаміку змін у складі науково-педагогічних кадрів , ефективність роботи докторантури і аспірантури, дати якісну оцінку професорсько-викладацьких кадрів, що забезпечують навчальний процес з спеціальності, яка акредитується.

Загальна характеристика професорсько-викладацького складу, що працює на спеціальності, наведена в таблиці 6.6.

Також за формою, приведеною у таблиці 6.7, наводиться за кафедрами список викладачів, які забезпечуються навчальний процес з спеціальності, що акредитується в навчальному році, коли проводиться акредитація.

Таблиця 6.6.

^ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

що забезпечує спеціальність, яка акредитується у

_____________________________________________________________________________

назва ВНЗ (заповнюється станом на 1.10. кожного року)
п/п

Показник

Роки

рік

рік

рік

1

2

3

4

5

1.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює на спеціальності, (осіб)

з них: докторів наук, професорів

кандидатів наук, доцентів


2.

Штатна укомплектованість (всього, %):

з них: докторів наук, професорів (%)

кандидатів наук, доцентів (%)


3.

Кількість сумісників (всього)

в т.ч. докторів наук, професорів

кандидатів наук, доцентів


4,

Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями:

в т.ч. докторів наук, професорів

кандидатів наук, доцентів


5.

Кількість викладачів пенсійного віку

в т.ч. докторів наук, професорів

кандидатів наук, доцентів


6.

Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, що викладається (%)


7.

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.)


8.

Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності:

• доктор наук, професор

• кандидат наук, доцент


9.

Загальна кількість докторантів за спеціальністю


10.

Загальна кількість аспірантів за спеціальністю


11.

Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення

кваліфікації за останні 5 років. %Таблиця 6.7.

Склад викладачів, які забезпечують навчальний процес з спеціальності,

що акредитується у поточному році
Кафедра (відмітити випускаючу)

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, (штатний, сумісник)

Вища освіта: що закінчив, коли, спеціаль- ність

Науковий ступінь, спеціаль- ність за дипломом

Вчене звання, за якою кафедрою

Дисципліни, які викладає

Підвищення кваліфікації, форма, рік, організація

1
1.

2.

3.

….
2
1.

2.

3.

….
3
1.

2.

3.

….
….^ Розділ 6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Охарактеризувати санітарно-технічний стан будівель і споруд, умови експлуатації. Показати динаміку і перспективи розвитку матеріально-технічної бази; облік та збереження обладнання, приладів і матеріалів, забезпеченість навчального процесу навчальними площами, обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами у відповідності до вимог робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін, ріст балансової вартості обладнання кабінетів, лабораторій і майстерень, відсоток щорічного оновлення.

ВНЗ недержавної форми власності також подає документ, який засвідчує право володіння (користування) приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу на термін, необхідний для завершення циклу навчання. У разі подання договору оренди додається документ, що підтверджує право власності орендодавця або погодження власника приміщення на суборенду (оригінал або нотаріально засвідчена копія, якщо майно орендодавця не належить до державної чи комунальної власності).

Додається також висновок місцевого органу державного санітарного нагляду про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм, будівельних норм і нормативних документів, які регламентують порядок провадження освітньої діяльності (оригінал санітарного паспорту закладу освіти, завірений печаткою).

Подається інформація про наявність приміщень для розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів, кількість робочих місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, фахові періодичні видання.

Список наявних підручників та навчальних посібників для ведення навчального процесу зі спеціальності, що акредитується, подається у формі таблиці 6.8.

Таблиця 6.8.

Список основної навчальної літератури, що є в бібліотеці ВНЗ
Назви дисциплін за навчальним планом

Автор

Назва підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік та мова видання,

Кількість примірників у бібліотеці ВНЗ

Кількість студентів, що одночасно вивчають дисциплінуСписок фахових періодичних видань, які є в бібліотеці ВНЗ та читальних залах, і відповідають потребам спеціальності, яка акредитується, наводиться в таблиці 6.9.


Таблиця 6.9.

Список фахових періодичних видань
Назва фахового періодичного видання

Роки надходженняПерелік лабораторій, що забезпечують навчальний процес з спеціальності у відповідності до навчального плану, наводиться в табл.6.10.

Таблиця 6.10.

Перелік лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану з спеціальності,

що акредитується
Назва дисципліни за навчальним планом

Кількість годин лабораторних робіт

Семестр за навчальним планом

Кількість лабораторних робіт

Назва або № лабораторії, площа, м
Перелік спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес з спеціальності у відповідності до навчального плану, наводиться в табл.б.11.


Таблиця 6.11.

Перелік спеціалізованих кабінетів, які забезпечують виконання навчального плану з спеціальності, що акредитується
Назва

дисципліни за навчальним планом

Кількість годин практичних занять

Семестр за навчальним планом

Кількість практичних робіт

Назва або №

кабінету, площа, м2
Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, що забезпечують навчальний процес з спеціальності у відповідності до навчального плану, наводиться в табл.6-12.

Таблиця 6.12.

Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують виконання

навчального плану з спеціальності, що акредитується
Назва або № лабораторії, її площа, м

Кількість та марка ПЕОМ

Назва

дисципліни за навчальним планом, які забезпечуються

Кількість пакетів прикладних програм

Примітка
0048753385388261.html
0048882342803902.html
0048928016520777.html
0048966468316653.html
0049096318169987.html